Struktur Kepengurusan

SUSUNAN PENGURUS CABANG
LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLATUL ULAMA (LP-NU)
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN KHIDMAT 2020-2023

Mustasyar

 1. KH. Kholid Dahwi
 2. KH. Muzakki Syah
 3. KH. Mansyur Sholeh
 4. KH. Shofi Sholeh
 5. KH. Firjaun Barlaman Ahmad Shiddiq
 6. KH. Yazid Karimullah
 7. Drs. H. Saiful Islam, Mch
 8. A. Masyuhri siradj, M.Pd.I

Syuriah

 • Rais : KH. Muhyiddin Abdusshomad
 • Wakil Rais KH. Imam Habibul Haramain As
 • Wakil Rais KH. Imam Ghozali
 • Wakil Rais Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi
 • Wakil Rais KH. Muzakki Abd, Aziz
 • Wakil Rais KH. Hanafi Mudzhar
 • Wakil Rais KH. Badrus Shodiq
 • Wakil Rais Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
 • Wakil Rais Drs. KH. Nur Hasan M.Hum
 • Katib KH. Ahmad Dawam Wahid
 • Wakil Katib KH. Ahmad Ghoban Aunirrahman, Lc., M.HI
 • Wakil Katib KH. Mahmulul Huda, Sag., M.Pd
 • Wakil Katib KH. Abdul Rohim Malik Ibrahim
 • Wakil Katib KH. Zainul Hasan, S.Sos
 • Wakil Katib KH. A. Djuwaini Dimyati
 • Wakil Katib KH. Mochammad Muhsin
 • Wakil Katib KH. M. Baidarus Ma’arif, S.Ag
 • A’WAN Prof. Dr. KH. Abd, Halim Soebahar, MA
 • Drs. KH. Muqiwt Arief
 • Itqon Syauqi, S.Th.I
 • Drs. KH.A Nasihin AR
 • KH. Hasan Basri
 • Prof. Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I
 • Kh. M. Misbahus Salam, M.Pd.I
 • Mudatsir Mudzhar, S.Sos
 • KH. Hamdi Syarbini
 • Dr. H. Agus Lutfi, M.SI
 • Drs. KH. Misrawi MM
 • KH. Rahmatullah Ali
 • Drs. H. Alfan Jamil, M.SI
 • Drs. KH. Mohammad Fachrur Rozi, M.H
 • H. Karimullah Dahrujiadi, Sp
 • Dr. KH. Musta’in Billah, M.Pd

Tanfidziyah

 1. KETUA Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag.,M.HI
 2. Wakil Ketua Muhammad Nurul Huda, M.,Pd.I
 3. Wakil Ketua Dr. H. Hobri, S.Pd., M.Pd
 4. Wakil Ketua Drs. H. Saiful Bahri, MM
 5. Wakil Ketua H. Slamet Sulistiyono, SP
 6. Wakil Ketua H. M. Ayub Junaidi, SH
 7. Wakil Ketua K. Robith Qoshidi, Lc.
 8. Wakil Ketua Drs. H. Abdul Hadi, S.Pd., SH., MM
 9. Wakil Ketua Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.
 10. Sekretaris Dr. H. Abd. Hamid Pujiono, M.Ag.
 11. Wakil Sekretaris K.Abdul Wahab, M.HI
 12. Wakil Sekretaris Taufik Hidayat, S.Ag.,M.Pd
 13. Wakil Sekretaris H. Sholahuddin Al Ayyubi, M.Pd
 14. Wakil Sekretaris K. Muhammad Yazid Khobir
 15. Bendahara Dr. H. Sofyan Tsauri, MM
 16. Wakil Bendahara Drs. H. M. Sanuri, M.Si.
 17. Wakil Bendahara Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum
 18. Wakil Bendahara Drs. H. Muhammad Nur
 19. Wakil Bendahara H. Syamsul Arifin Khalil
 20. Wakil Bendahara H. Hariono
 21. Wakil Bendahara H. A. Fauzi, S.Sos., M.Si
Scroll to Top